МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

Ысык-Көл районунун Жаркынбаев айылындагы

Казакбек Маматов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылына карата түзүлгөн окутуунун жана тарбиялоонун планы.

Мектептин миссиясы:

Ата-энелер коомчулук менен тыгыз байланышта иштоо менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өзүнүн ордун таба билген ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.

Мектептин иш планы.

2019-жылдын 30-августунда №1 педагогикалык кенешмеде талкууланып бир добуштан кабыл алынды.

Педагогикалык кенешменин төрагасы

Ногойбаева Умут

2020-2021-окуу жылы.

Мектептин проблемасы:

Гумандуу педагогикалык принциптерине таянып окуу жана тарбиянын билим сапатын жогорулатуу.

2020-2021-окуу жылындагы максаттар.

1. Окутуунун мазмунун жакшыртуу максатында ОТЖП боюнча жана инсанга багытталган окутуу методун кеңири пайдалануу менен түрткү берүүчү төлөм аркылуу иш-чарага карата окуучулардын билим сапатын жогорулатуу.

2. Окуучуларды компьютердик класста жана кошумча кружокторду акысыз өткөрүү.

3. Спорт иш-чараларынын жыйынтыгынын жоктугуна байланыштуу спорт оюндарын жандандыруу жана ар кандай кружокторду өтүү. Райондук, областтык денгээлде өткөрүлгөн иш-чараларга катышуу, жыйынтык берүү.

4. Мектепте предметтик кабинеттерди жашылдандыруу.

5. Эл Аралык фонддор аркылуу мектептин чатырын алмаштыруу жана көрктөндүрүү.

6. Инвестицияларды тартуу менен мектеп ичиндеги мебелдерди жаңыртуу.

7. Окуучуларга сапаттуу билим берүү, бакубат жашоого умтулуу.

8. Мектепти жетишпеген окуу китептери менен камсыз кылуу.

9. Үй-бүлө ичинде ар бир окуучунун жоопкерчилигин арттыруу максатында балалык парзын аткаруу зарылдыгын туюундуруу.

10. Заманбап талабына ылайык инновациялык класс ачуу.

11. Окуучуларга кесиптик багыт берүү боюнча окуучуларды “Карагай

питомниги жана гүл ѳстүрүү” боюнча өркүндөтүү жана кошумча карагайларды отургузуу менен окуучуларга кесипке багыт берүү.

12. окуучулардын билим сапатын арттырууда окуу жылынын жыйынтыгынын негизинде быйылкы окуу жылында таланттуу балдар менен кошумча сабактарды өткөрүү, райондук олимпиадаларга катышуу.

2020-2021 - окуу жылы үчүн милдеттери.

H Окуутуунун негизинде окуу-тарбия процессинде стандарттуу эмес жана башталгыч класстарда “Бирге окуйбуз” долбоорунун негизинде жаны методдорду колдонуу менен формативдик баалоону ишке ашыруу, бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2 % жогорулатуу. Окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

H Алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдердин иш тажрыйбасы астында мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга шарт түзүү. Профессионалдуулугун арттыруу максатында жаш мугалимдерге усулдук жардамдарды берүү иш тажрыйбаларын жайылтуу, жаш кадрларды көбөйтүү.

H Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка , кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү. Тарбиялык жана класстан тышкаркы иштерди ар тараптан өнүктүрүү.

H Мектептин материалдык базасын жана китепкана менен окуучунун ортосундагы байланышты чындоо жана окуучулардын окууга болгон кызыкчылыгын жандандыруу менен терең билим алууга өбөлгө түзүү.

H Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

H Ата-энелер менен байланышты күчөтүү жана коомчулук менен иш алып баруу, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу жана жакындан жардам берүүгө донорлорду издөө.

H 2020-жылга карата билим берүү системасын системалык түрдө жакшыртуу үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын киргизүү.

H Окубай калган окуучуларды мектепке тартуу, социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү.

H Мектеп ичинде үзгүлтүксүз билим алуу үчүн шарттарды жылуулукту түзүп берүү.

H Мектеп жашына чейинки балдарды окууга тартуу.

Анализдин матрицасы (2018-2021-окуу жылы үчүн).

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ.

Мектептин проблемасын талдоо.

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ.

Проблема:

Мектептин педагогикалык жамааты

аныктаган баалуулуктар.

А) Ийгиликтүү чоң киши

Чыгармачыл

Чынчыл

Калыс көз карандысыз

Билимдүү өнүккөн

Так жүргөн

Б) Ийгиликтүү окуучу

Билимге умтулуу

Чынчыл , сезимтал

Тарбиялуу

Атаандаштыкка жөндөмдүү

Так жүргөн

Ата-энелер менен иштөөнү талдоо.

Коомчулук менен бирге ата-энелер чогулушунда аныкталган баалуулуктар.

Ийгиликтүү чоң киши

Сынчыл ойлойт

Чынчыл

Гумандуу,калыс

Билимдүү өнүккөн

Ийгиликтүү окуучу

Аткаруучу

Тил алчаак

Билүүгө умтулуучу

Сезимтал

Көз карандысыз

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ төмөндөгү проблемалар келип чыкты:

Гуманитардык метод бирикме – окуучулардын сүйлөө речинин начардыгы, өз ойлорун айта билбөөсү, коллиграфиясынын начардыгы.окуучулардын окуп-тушунуу оюн айта билуусуно жана топтордо иштөө менен алдыга бири-бирин жетелөө, окууга болгон көндүмдөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүү.

● Орус тили, англис тили сабактарында окуучулардын сабакка кызыгуусунун начардыгы – сүйлөө речинин начардыгы, жат жазууларды ката жазуусу

● Табигый математикалык метод бирикме – баардык окуучулардын бирдей деңгээлде эсеп чыгара билбөөсү, кызыгуусунун жоктугу. Сабакка болгон мамилесинин кайдыгерлиги.

● Физика, математика предметтерине окуучулардын кызыгуусунун аздыгы, окуучулардын өз алдынча эсеп чыгара албоосу

● Окуучулардын көркөм адабий китепке кызыгуусунун аздыгы

● Окуучулардын сабактарды көп калтыруусу

● Ресурстук борборду кеңейтүүнүн зарылдыгы.

Башталгыч класс метод бирикмеси.

● Башталгыч класс кабинетинин жоктугу, жетишсиздиги.

● Окуучулардын коллиграфиясы

● Окуу техникасы жана оюн эркин айтып бере албоосу.

● Методикалык шкафтардын жоктугу.

Табигый илимдердин метод бирикмеси.

● Информатика сабагынын кыскарышы

● Физикалык лабароториялык куралдардын жетишсиздиги. Методикалык китептердин жоктугу.

● Мектептерде өтүлүүчү иш-чараларга акча каражатынын жетишсиздиги

● Математикалык методикалык окуу китептеринин жетишсиздиги

● Аскерге чейинки даярдык кабинетинин жоктугу, азыркы заманга ылайыктуу көрсөтмө куралдарынын жетишсиздиги

● Мугалимдердин усулканасынын талапка жооп бербеши, инвентарлардын эскилиги жетип, окуу класстарында шкафтар жетишпейт

● Химия боюнча лабароториялык кабинеттин жана реактивдердин жоктугу

● Спорттук шаймандардын жетишсиздиги, ар кандай мелдештерди өз деңгээлинде өткөрө албастыгыбыз, акча каражатынын жоктугу.

● Эмгекке үйрөтүү сабагы боюнча сааттын кыскарышы жана инструменттердин жетишсиздиги

● Ата-энелер тарабынан чогултулган фонддун жоюулуп кеткендиги

● Ар кандай фестиваль, конкурс, кече, семинарларды өз деңгээлинде акча каражатынын жоктугунан өтө албаганыбыз

● Медицина кызматкерлери менен жолугуушунун аздыгы

● Ата-энелер менен байланыштын аздыгы

● Спонсорлордун жоктугу

● Музыкалык каражаттардын жоктугу, музыка, сүрөт, технология мугалимдеринин жоктугу

● Жайсыз жана жакыр үй-бүлө, жетим балдар үйлөрүнө материалдык жардамдардын жоктугу

● Инфраструктура

● Жалпы окуучулардын сабакка болгон кызыгуусунун, жоопкерчилигинин жоктугу

● Кайдыгер мамиле

● Үй-бүлөлүк жетишпестикке байланыштуу ата-энелердин татыктуу тарбия бере албай калгандыгы

● Кээ бир ата-энелер чет өлкөлөргө кеткендигине байланыштуу окуучулардын аркайсы туугандарыныкына жатып окуусу кедерги болууда.

● Жумушсуздуктун айынан балдар туугандардыкында жашап жаткандыгы.

Бир жана беш жыл ичиндеги мектептин максаттарынын мазмуну.

Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын

(МТОЖП) негизги мазмуну:

1. Мектептин миссиясын аныктоо 1- бет

2. Өткон окуу жылына анализ 2-10 бет

3. Анализдин матрицасы (SWOT анализдер).

Мектептин коп жылдык максаты: (3-5 жыл).

1. Окутуунун жаны технологияларын окуу тарбия ишинде колдонуу менен окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо, баа берүү, баа коюу, стандарттык эмес сабактарды өтүү менен көптөгөн жаңылыктарды жана күтүлбөстүктөрдү алып келип окуучулардын жалпы кызыгуусун арттыруу б.а. калыптандыруучу баалоо методикасын ишке ашыруу.

2. Мугалимдердин кесиптик жактан тынымсыз өнүгүшүнө шарттарды түзүү.

3. Мектептин материалдык базасын чындоо

4. Окуучулардын кошумча билим алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кенейтүү.

5. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын пайдаланып манасчыларды жана мамлекеттик тилди даңазалаган ураан-чакырыктар менен иш-чараларды жүргүзүп тарбия берүүгө жетишүү.

6. Ден-соолугунун, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдүү билим берүүнү уюштуру

Мектептин үч жылдан кийинки абалы жана келечегин көрө билүүсү

(өнүгүү прогнозу).

· Азыркы учурда Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинде 15 комплект класстары базистик багытта окуучуларга билим берет. 2018-2021-окуу жылдары Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектеби башталгыч класстар боюнча баардык мугалимдерге калыптандыруучу баалоонун турлору, мамлекеттик стандарт методикасын мугалимдерге жайылтуу менен иш-чараларды жүргүзүү жана окуучулардын билим сапаты кыйла жогорулатуунун үстүндө иш жүргүзүп, окуучуларга кошумча акы төлөнбөөчү ийримдерди иштетүү. Мектептин материалдык базасы мындан да жогору чындалат, ар бир предмет электрондук окуу китептерине ээ болуп билим бериле баштайт.

· Мектеп окуу-материалдык базаны чындоо үчүн гранттар менен иш алып барат.

«Бекитемин»

К.Маматов атындагы

орто мектебинин директору

___________________ Есенаманова А

«____» ____________2020

2020-2021- окуу жылына карата К.Маматов атындагы орто мектебинин иш планы.

Жаңы окуу жылына карата уюштуруу иштери.

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө же

А) Улуттардын ажырагыс биримдиги.

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин

каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү».

2-багыт. Улуттар аралык достук жана кызматташтык..

Улуттук ар-намыс жана атуулдук.

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү».

Б) Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын-алуу иш-чаралары..

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү».

В) Кыздар менен иш алып баруу.

Арыбас мээнет, өнөр-билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу.

(билим алууга , эмгектенүүгө тарбиялоо).

4-милдет.

Ата-Энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкечилигин арттыруу.

5-милдет

Гумандуулук , айкөлдүк, кечиримдүүлүк

(нравалык тарбия берүү, толеранттуулукка тарбиялоо).

6-милдет

Табият менен таттуу мамиледе болуу

(жаратылышты сүйөө билүүгө жана аны коргоо).

7-милдет.

Кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо

(патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө тарбиялоо).

«Бекитемин»

К.Маматов атындагы

орто мектебинин директору

___________________ Есенаманова А

«____» ____________2020

2020/2021-окуу жылына карата усулдук кеңештин планы

«Бекитемин»

К,Маматов атындагы

орто мектебинин директору

___________________ Есенаманова А

«____» ____________2020

2020-2021-окуу жылына карата педагогикалык кенештин иш планы

Бекитемин

К.Маматов атындагы

орто мектебинин директору

______________Есенаманова А

«_____»____________2020

«Ынтымак» гуманитардык

багыттагы усулдук бирикменин

иш планы.

Окуу бөлүм башчысы: Ногойбаева У

Усулдук бирикмесинин жетекчиси: