МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ысык-Көл районунун Жаркынбаев айылындагы

 Казакбек Маматов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылына карата түзүлгөн окутуунун жана тарбиялоонун планы.

 

 

 

 

Мектептин миссиясы:

 

 

 

Ата-энелер коомчулук менен тыгыз байланышта иштоо менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өзүнүн ордун таба билген ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.

  

Мектептин иш планы.

 

2019-жылдын 30-августунда  №1 педагогикалык кенешмеде талкууланып бир добуштан кабыл алынды.

 

 

Педагогикалык кенешменин төрагасы

 

Ногойбаева Умут 

  

2020-2021-окуу жылы.

                                   

           

Мектептин проблемасы:

Гумандуу педагогикалык принциптерине таянып окуу жана тарбиянын билим сапатын жогорулатуу.

 

2020-2021-окуу жылындагы максаттар.

 

1.  Окутуунун мазмунун жакшыртуу максатында ОТЖП боюнча жана инсанга багытталган окутуу методун кеңири пайдалануу менен түрткү берүүчү төлөм аркылуу иш-чарага карата окуучулардын билим сапатын жогорулатуу.

2.  Окуучуларды компьютердик класста жана кошумча кружокторду акысыз өткөрүү.

3.  Спорт иш-чараларынын жыйынтыгынын жоктугуна байланыштуу спорт оюндарын жандандыруу жана ар кандай кружокторду өтүү. Райондук, областтык денгээлде өткөрүлгөн иш-чараларга катышуу, жыйынтык берүү.

4. Мектепте предметтик кабинеттерди жашылдандыруу.

5. Эл Аралык фонддор аркылуу мектептин чатырын алмаштыруу жана көрктөндүрүү.

6. Инвестицияларды тартуу менен мектеп ичиндеги мебелдерди жаңыртуу.

7. Окуучуларга сапаттуу билим берүү, бакубат жашоого умтулуу.

8. Мектепти жетишпеген окуу китептери менен камсыз кылуу.

9. Үй-бүлө ичинде ар бир окуучунун жоопкерчилигин арттыруу максатында балалык парзын аткаруу зарылдыгын туюундуруу.

 

10. Заманбап талабына  ылайык  инновациялык класс ачуу.

 

11. Окуучуларга кесиптик багыт берүү боюнча окуучуларды “Карагай    

      питомниги жана гүл ѳстүрүү” боюнча өркүндөтүү жана кошумча карагайларды отургузуу менен окуучуларга кесипке багыт берүү.

 

12. окуучулардын билим сапатын арттырууда окуу жылынын жыйынтыгынын негизинде быйылкы окуу жылында таланттуу балдар менен кошумча сабактарды өткөрүү, райондук олимпиадаларга катышуу.


2020-2021 - окуу жылы үчүн милдеттери.

H    Окуутуунун негизинде окуу-тарбия процессинде стандарттуу эмес жана башталгыч класстарда “Бирге окуйбуз” долбоорунун негизинде жаны методдорду колдонуу менен формативдик баалоону ишке ашыруу, бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2 % жогорулатуу. Окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

H    Алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдердин иш тажрыйбасы астында мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга шарт түзүү. Профессионалдуулугун арттыруу максатында жаш мугалимдерге усулдук жардамдарды берүү иш тажрыйбаларын жайылтуу, жаш кадрларды көбөйтүү.

H    Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка , кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып  тарбия берүүгө жетишүү. Тарбиялык жана класстан тышкаркы иштерди ар тараптан өнүктүрүү.

H    Мектептин материалдык базасын жана китепкана менен окуучунун   ортосундагы байланышты чындоо жана окуучулардын окууга болгон кызыкчылыгын жандандыруу менен терең билим алууга өбөлгө түзүү.

H    Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

H    Ата-энелер менен байланышты күчөтүү жана коомчулук менен иш алып баруу, аларды тарбия   ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу жана жакындан жардам берүүгө донорлорду издөө.

H    2020-жылга карата билим берүү системасын системалык түрдө жакшыртуу үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын киргизүү.

H    Окубай калган окуучуларды мектепке тартуу, социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү.

H    Мектеп ичинде үзгүлтүксүз билим алуу үчүн шарттарды жылуулукту түзүп берүү.

H    Мектеп жашына чейинки балдарды окууга тартуу. 

Анализдин матрицасы (2018-2021-окуу жылы үчүн).

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ.

 

Мектептин күчтүү жагы.

Начар жактары.

1.    Коллективдин ынтымактуулугу.

2.    Мугалимдерди жана окуучуларга кошумча сабак катары компьютердик билим денгээлин өнүктүрүү.

3.    Инвестиция тартуу, донорлор менен иш алып баруу.

4.    Таланттуу окуучулар менен тынымсыз иш алып баруу.

1.    Окуучулардын санынын аздыгы.

2.    Областтык, республикалык деңгээлдени олимпиадаларда жакшы жыйынтык бере албаганыбызда.

3.    Китепканада жаңы китептердин аздыгы.

4.    Спонсорлордун жоктугу.

5.    Ата-энелердин мектеп менен байланышынын жоктугу.

6.    Окуучулардын сабакка көңүл кош болуусу, жоопкерчиликти сезбеши.

Кандай мүмкүнчүлүктөргө ээбиз.

Мектепте кандай коркунучтар бар.

1.    Жетишпеген окуучулар менен иш алып барууга.

2.    Семинарга стандарттуу эмес  методдор менен жана башталгыч класстар боюнча жаны методикада сабак өтүп бере алууга.

3.    Окуучуларды Олимпиадага даярдоого.

4.    Баардык окуучуларга мектепте жакшы шарттар түзүлгөн.

5.    Окуучулар менен жекече иш алып баруу.

6.    Мектепте рекетчиликтин өкүм сүрбөгөндүгү.

7.    Ж.Ө.И. дин каттоосунун жоктугу.

8.    Кылмыштуулуктун жоктугу.

9.    Ар кандай донорлор менен долбоорлордун негизинде иштейбиз.

10.                      Окуучулардын формасын сактап калганбыз.

11.                      100% га мугалимдер форма менен камсыз болушу.

1.    Окуучулардын санынын жылдан-жылга азайышы.

2.    Сааттардын жылдан-жылга кыскарышы.

3.    Мугалимдердин жумушсуз калышы.

4.    Жаш мугалимдердин аздыгы.

5.    Жакырчылыктын өкүм сүрүшү.

6.    Мектепке ата-энелердин жакындан жардам бербөөсү.

7.    Мектептин эски чатырына капиталдык ремонт талап кылынат жана полдору түшүп, класстын ичинен жарака кетиши.

8.    Класс кабинеттери заманбап талабына ылайык жабдылган эмес.

9.    Класс ичинде мебелдердин жоктугу.

10.                      Китепкана кабинети талапка жооп бербейт, стеллаждар жетпейт.

11.                      Заманбап талабына ылайыктуу интерактивный доска жана проектр жетишпейт.

12.                      Кантромаркалардын эскириши оор абалда.

 

Мектептин проблемасын талдоо.

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ.

Проблема:

 

Мектептин күчтүү жагы.

Начар жагы.

Төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөргө ээбиз.

Коркунучтар бар.

коомчулук

● коллективдин ынтымактуулугу

● коомдук уюмдар

● аксакалдар кеңеши

● билимдүү кадрлар

● билим берүү системасын системалыктүрдө жакшыртуу үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын киргизүү

класс кабинеттери талапка жооп бербейт

● мугалимдердин өз күчү менен жасагалангандыгы

● окуу китептери менен толук камсыз болбогондугу

● ата-энелер менен байланыштын аздыгы

● лабароториялык кабинеттердин жоктугу

● предметтер боюнча акы төлөнүүчү кружоктордун аздыгы

Класс эмеректеринин жоктугу

квалификацияны жогорулатуу

окуучуларды сабакка кызыктыруу

● инвестицияларды тартуу жана долбоорлор менен иштөө

● ата-эелер менен ар тараптуу багыттагы иштерди жүргүзүү

● материалдык базаны чыңдоого спонсорлорду издөө

 

жаш кадрлардын аздыгы

●жоопкерсиздик

●мектептин эскилиги

●мектептин чатырынан суунун агышы

●сүрөт,эмгек, музыкапредметтеринен мугалимдердин жоктугу.

 

 

Мектептин педагогикалык жамааты

аныктаган баалуулуктар.

 

А) Ийгиликтүү чоң киши

Б) Ийгиликтүү окуучу

Чыгармачыл

Чынчыл

Калыс көз карандысыз

Билимдүү өнүккөн

Так жүргөн

Билимге умтулуу

Чынчыл , сезимтал

Тарбиялуу

Атаандаштыкка жөндөмдүү

Так жүргөн

 

Ата-энелер менен иштөөнү талдоо.

 

Күчтүү жактары

Начар жактары

Ата-энелер менен иштөөдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар?

Коркунунучтар

●билимдүү ата-эне

●ишкер, фермер

●обьективдүү

● үйдө отурган  ата-эне

●коомдук уюмдар

●активдүү

●депутаттар

●жазгы күзгү жумуштарда окуудан балдарды көп сабактан алып калуусу менен окуучулардын сабакты өздөштүрө албай калуусу

●ата-эненин жоопкерсиздиги

●жакыр ата-эне

●жалкоо ата-эне

●пассивдүү       ата-эне

●дооматчыл      ата-эне

●кайдыгер ата-эне

●ата-энелердин балдардын сабак окуусуна кызыкпагандыгы

●түшүндүрүү иштерин жүргүзүү

●спонсорлорду,Айыл Өкмөтүн тартуу менен жакырчылыктан чыгаруу

●келишимдерди түзүү

●ачык тарбиялык сааттарга ата-энелерди катыштыруу, түшүндүрүү,аңгемелешүү иш-чараларды ишөө

●билимсиз ата-энелерге тренинг семинарларды өтүү

●жакырчылыктан уурулар көбөйөт

●балдардын окубай калышы

●билимсиздердин көбөйүп коомго терс таасирин тийгизиши

●диний бурмололоолор

●алкоголизмдин көбөйүшү

●жетишпеген жашоодон балдар наша менен иштейт

●тоголок жана социалдык жетим балдар

●рекетилик

суицид

терроризм

 

Коомчулук менен бирге ата-энелер чогулушунда аныкталган баалуулуктар.

 

Ийгиликтүү чоң киши

Ийгиликтүү окуучу

Сынчыл ойлойт

Чынчыл

Гумандуу,калыс

Билимдүү өнүккөн

Аткаруучу

Тил алчаак

Билүүгө умтулуучу

Сезимтал

Көз карандысыз  

 

SWOT-АНАЛИЗДИН НЕГИЗИНДЕ  төмөндөгү проблемалар келип чыкты:

Гуманитардык метод бирикме – окуучулардын сүйлөө речинин начардыгы, өз ойлорун айта билбөөсү, коллиграфиясынын начардыгы.окуучулардын окуп-тушунуу оюн айта билуусуно жана топтордо иштөө менен алдыга бири-бирин жетелөө, окууга болгон көндүмдөрүн калыптандыруу жана өнүктүрүү.

● Орус тили, англис тили сабактарында окуучулардын сабакка кызыгуусунун начардыгы – сүйлөө речинин начардыгы, жат жазууларды ката жазуусу

● Табигый математикалык метод бирикме – баардык окуучулардын бирдей деңгээлде эсеп чыгара билбөөсү, кызыгуусунун жоктугу. Сабакка болгон мамилесинин кайдыгерлиги.

● Физика, математика предметтерине окуучулардын кызыгуусунун аздыгы, окуучулардын өз алдынча эсеп чыгара албоосу

● Окуучулардын көркөм адабий китепке кызыгуусунун аздыгы

● Окуучулардын сабактарды көп калтыруусу

● Ресурстук борборду кеңейтүүнүн зарылдыгы.

 

Башталгыч класс метод бирикмеси.

● Башталгыч класс кабинетинин жоктугу, жетишсиздиги.

● Окуучулардын коллиграфиясы

● Окуу техникасы жана оюн эркин айтып бере албоосу.

● Методикалык шкафтардын жоктугу.

 

Табигый илимдердин метод бирикмеси.

● Информатика сабагынын кыскарышы

● Физикалык лабароториялык куралдардын жетишсиздиги. Методикалык китептердин жоктугу.

● Мектептерде өтүлүүчү иш-чараларга акча каражатынын жетишсиздиги

● Математикалык методикалык окуу китептеринин жетишсиздиги

● Аскерге чейинки даярдык кабинетинин жоктугу, азыркы заманга ылайыктуу көрсөтмө куралдарынын жетишсиздиги

● Мугалимдердин усулканасынын талапка жооп бербеши,  инвентарлардын эскилиги жетип, окуу класстарында шкафтар жетишпейт

● Химия боюнча лабароториялык кабинеттин жана реактивдердин жоктугу

● Спорттук шаймандардын жетишсиздиги, ар кандай мелдештерди өз деңгээлинде өткөрө албастыгыбыз, акча каражатынын жоктугу.

● Эмгекке үйрөтүү сабагы боюнча сааттын кыскарышы жана инструменттердин жетишсиздиги

● Ата-энелер тарабынан чогултулган фонддун жоюулуп кеткендиги

● Ар кандай фестиваль, конкурс, кече, семинарларды өз деңгээлинде акча каражатынын жоктугунан өтө албаганыбыз

● Медицина кызматкерлери менен жолугуушунун аздыгы

● Ата-энелер менен байланыштын аздыгы

● Спонсорлордун жоктугу

● Музыкалык каражаттардын жоктугу, музыка, сүрөт, технология мугалимдеринин жоктугу

●  Жайсыз жана жакыр үй-бүлө, жетим балдар үйлөрүнө материалдык жардамдардын жоктугу

● Инфраструктура

● Жалпы окуучулардын сабакка болгон кызыгуусунун, жоопкерчилигинин жоктугу

● Кайдыгер мамиле

● Үй-бүлөлүк жетишпестикке байланыштуу ата-энелердин татыктуу тарбия бере албай калгандыгы

● Кээ бир ата-энелер чет өлкөлөргө кеткендигине байланыштуу окуучулардын аркайсы туугандарыныкына жатып окуусу кедерги болууда.

● Жумушсуздуктун айынан балдар туугандардыкында жашап жаткандыгы. 

 

Бир жана беш жыл ичиндеги мектептин максаттарынын мазмуну.

 

Проблема.

Максаттар

Максатка жетүү

мөнөөтү

● класс кабинеттеринин акча каражатынын жоктугунан толук заманбап талабына жооп бербегендиги

● донор издеп проект жазуу иштери менен кабинеттерди жакшыртуу

3 жыл

● окуу китептери менен толук камсыз болбогондугу, жетишсиздиги

● китепке заявкаларды өз убагында берүү менен толук камсыз кылууга жетишүү

3 жыл

● лабороториялык кабинеттин жоктугу.

● кичи долбоорлор менен иштөө, инвестицияларды тартып келүү

3 жыл

● сааттардын кыскарышына байланыштуу мугалимдердин аздыгы

● областтык, райондук деңгээлдеги Олимпиадаларга окуучуларды чыгаруу

Жыл ичинде

● предмет боюнча Өкмөт тарабынан акы төлөнүүчү кружоктордун аздыгы.

● предмет аралык кызыктуу сабактарды өтүү менен окуучулардын кызыгуусун арттыруу

Жыл ичинде

● окуучулардын санынын жыл сайын азайышы, класстардын жабылышы

● чыгармачыл алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, кызыктуу дебаттарды, кружокторду өтүү

Жыл ичинде

● жаз, күз мезгилинде ата-энелердин адаттуу түрдө чарба жумуштарына балдарын сабактардан алып калуусу

● жазгы, күзгү чарба жумуштарын бүтүрүү үчүн окуучуларга шарт түзүп берүү

Жыл ичинде

● Аудио, видео, музыка каражаттары менен камсыз болбоосу

● кичи долбоорлор менен иштеп, инвестицияларды тартуу

3 жыл

● класс мебелдеринин жетишсиздиги

● кичи долбоорлор менен иштеп, инвестицияларды тартуу

3 жыл

● мектептин эскилигинен улам       бир жеринен оңдоп-түздөө     иштеринин талап кылуусу.

● кичи долбоорлор менен иштеп, инвестицияларды тартуу

3 жыл

● кызыктыруучу сыйлыктарга окуучулардын кызыгуусун арттырууда ар кандай мектептеги иш-чараларды өткөрүүдө акча каражатынын жоктугу

●Айыл Өкмөтү, коомчулук менен биргеликте спонсорлорду издөө

Жыл ичинде

● ата-энелердин балдарынын сабагына көңүл бурбагандыг

● жаш ата-энелер мектебин уюштуруп, ата-энелерди сабактарга катыштыруу

Жыл ичинде

● мектептин материалдык базасынын жоктугу

● «Айылдык билим берүү» долбоорун терең өздөштүрүү

5 жыл

● метод кабинеттин жасалгасы, эмеректер менен жабдылышы талапка жооп бербегендиги

● кичи долбоор менен мектептин чатырын алмаштыруу

3 жыл

● актовый залдын жоктугу спорт буюмдарынын аздыгы

● кичи долбоор менен иш жүргүзүү

3 жыл

● көмөкчү чарбанын жоктугу

Айыл Өкмөтү менен биргелешип иштөө

3 жыл


 

 

Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын

                                 (МТОЖП) негизги мазмуну:

 

      1. Мектептин миссиясын аныктоо 1- бет

      2. Өткон окуу жылына анализ 2-10 бет

      3. Анализдин матрицасы (SWOT  анализдер).

 

       Мектептин коп жылдык максаты:  (3-5 жыл).

 

      1.  Окутуунун жаны технологияларын  окуу тарбия ишинде колдонуу менен окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин баалоо, баа берүү, баа коюу, стандарттык эмес сабактарды өтүү менен көптөгөн жаңылыктарды жана күтүлбөстүктөрдү алып келип окуучулардын жалпы кызыгуусун арттыруу б.а. калыптандыруучу баалоо методикасын ишке ашыруу.

      2.  Мугалимдердин кесиптик жактан тынымсыз өнүгүшүнө шарттарды түзүү.       

      3.  Мектептин материалдык базасын чындоо

      4.  Окуучулардын кошумча билим алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кенейтүү.

      5.  Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын  пайдаланып манасчыларды жана мамлекеттик тилди даңазалаган ураан-чакырыктар менен иш-чараларды жүргүзүп тарбия берүүгө жетишүү.

        6. Ден-соолугунун, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдүү билим берүүнү уюштуру

 

 

Мектептин үч жылдан кийинки абалы жана келечегин көрө билүүсү

(өнүгүү прогнозу).

 

·       Азыркы учурда Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинде 15  комплект  класстары базистик багытта окуучуларга билим берет. 2018-2021-окуу жылдары Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектеби башталгыч класстар боюнча баардык мугалимдерге калыптандыруучу баалоонун турлору,  мамлекеттик стандарт методикасын мугалимдерге жайылтуу менен иш-чараларды жүргүзүү жана окуучулардын билим сапаты кыйла жогорулатуунун үстүндө иш жүргүзүп, окуучуларга кошумча акы төлөнбөөчү ийримдерди иштетүү. Мектептин материалдык базасы мындан да жогору чындалат, ар бир предмет электрондук окуу китептерине ээ болуп билим бериле баштайт.

·        Мектеп окуу-материалдык базаны чындоо үчүн гранттар менен иш алып барат.                       

«Бекитемин»

К.Маматов   атындагы

орто  мектебинин директору

___________________  Есенаманова А

«____» ____________2020

 

2020-2021- окуу жылына карата К.Маматов атындагы орто мектебинин иш планы.

Жаңы окуу жылына карата уюштуруу иштери.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүчу натыйжалар

1.

Август учетун тактоо, класс комплектини бекитүү

1-5 сентябрь

Мектеп директору

 

Өндуруштук кенешме

Учетту тактоо иш кагаздары

Окуучулардын саны такталат

класс Комплект бекитилет

2.

Класстык журналдар менен камсыз кылуу, алардын толтурулушуна көзөмөл кылуу

1-5 сентябрь

окуу бөлүм башчысы

Өндуруштук кенешме

класс жетекчилер, мугалимдер

Кл журналдар бекитилет.

3

Окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылуу

1-5 сентябрь

Китепканачы

Өндуруштук кенешме

Окуу китептери

Камсыз болот.

4,

Окуу кабинеттеринин абалы, жашылдандыруу, эстетикалык жактан жабдуу, окутууну кабинет системасына өткөрүү

Сентябрь айы

мектеп администрациясы

 

пред.мугалимдер

Сабак өтүү кабинет системасына өткөрүлөт

5

Окуучулардын ден соолугун чындоо жана көзөмөлдөн өткөрүү

максатында медициналык кароо уюштуруу

сентябрь

апрель

мектеп администрациясы

 

Врачтар класс жетекчилер

 

6

Окуучулардын келип кетүүсү, Алфавит китеби, окуучулардын өздүк делолору менен иш алып баруу

дайыма

окуу болүм башчысы

 

Өндуруштук кенешмеде

Алфавит китеби, өздук делолор

буйрук китеби

Окуучулардын келип күтүү кыймылы такталат

7

A.              Окуучулардын социалдык абалын тактоо.

B.              Мектепке тартылбаган окуучуларды изилдөө жана аларды тартуу

сентябрь

 

 

дайыма

тарбия иштери боюнча орун басар, соц. педагог, кл.жетекчилер

Өндуруштук кенешмеде.

Окуучулардын тизмеси

такталат

8

Мектепте өзүн-өзү башкаруу уюмунун иш планын тузүү

сентябрь

Тарбия иштери боюнча орун басары

 

 

 

9

Уюшулган клубдардын, кружоктордун иш пландарын  иштеп чыгуу жана бекитүү

сентябрь

 

 

 

 

 

1-милдет

Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын  2% жогорулатуу.  Окуучулардын билим  алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кенейтүү.

 

1.     

1-сентябрь”Билим күнү”

“Өлкөнү санаптештирүү жылы” деген темада ачык тарбиялык сабактарды өтүү

1-сентябрь

кл.жетекчилер.

Усулдук бирикмелерде

 Классттык сааттардын иштелмелери

Эгемендүүлуктун 26 жылдыгына карата сабактар отулду

2.     

Ар бир класс жетекчилер, ата-энелер чогулушун өткөрүү, ата-энелер комитеттерин шайлоо жана бекитүү.

5-10-сентябрь

Класс жетекчилер

 

 

 

3.     

23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнүн белгилөө. Дил баяндарды жаздыруу, дубал газеталарды чыгаруу, ар бир класс боюнча иш-чараларды жүргүзүү.

15-23 сентябрь

кыргыз тили жана орус тили мугалимдери, башталгыч класстар мугалимдери.

Педагогикалык кеңешмеде

Дил баяндар, дубал газеталар

Айлык өткөрүлүп жыйынтыгы чыгарылат.

4.     

Окуучулардын окуу китептери менен камсыз болушу. Жетпеген китептер боюнча маалымат берүү.

Сентябрь

китепканачы

Директор алдындагы кеңешмеде

 

Районго жетишпеген китептер боюнча маалымат берүү

5.     

“Манас” эпосуна жана кыргыз тилине байланыштуу тегерек стол, талкуу, жолугушууларды уюштуруу иш-чараларын жүргүзүү.

Ар бир айдын экинчи жумасында

Кыргыз тилчи мугалимдер

Метод кеңешмеде

Дубал газеталар, манас айттыруу, ырларды чыгаруу, көркөм айтуу.

Жыйынтыгы чыгарылат.

6.     

“Кусейин Карасаев жана кыргыз тили” аттуу илимий конференция, тегерек стол, дил баяндар, дискуссияларды өткөрүү.

Ар бир айдын экинчи жумасында

Кыргыз тилчи мугалимдер

Метод кеңешмеде

К.Карасаев тууралуу реферат, докладдарды жаздыруу.

Жыйынтыгы чыгарылат.

7.     

A.             2019/2020-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгын чыгаруу, 2020-2021-жаңы окуу жылында окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча маселелерди кароо.

B.              Окутууну сапаттуу башкаруу боюнча “куррикулиум” жөнүндө мугалимдерге жалпы    маалымат берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

C.              Метод бирикмелердин жетекчилерин бекитүү.

D.             Жаш мугалимдерге журнал толтуруу, окуу пландарын жазуу, күндөлүк пландарды жазуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү.

E.              Жаш мугалимдерге насаатчы мугалимдерди бекитүү.

Сентябрь

Мектеп администрациясы.

Метод. совет

 

 

8.     

1.  Окуучулар менен инттелектуалдык марафонду өткөрүү.

2.  Класстык журналдардын сапатын текшерүү, 1-11-класстар.

3.  Тажрыйбалуу мугалимдердин жаш мугалимдерге жардам берүүсү.

4.  Окуучуларды райондук олимпиадага даярдоо, таланттуу окуучулар менен иш жүргүзүү.

 октябрь

Мектеп администрациясы

жана предм. Мугалимдер

Метод совет

Жазуу иштери

Интеллектуалдык марафон өткөрүлүп, мектеп ичиндеги олимпиадага даярдык жүрөт

9.     

“Алтын күз” майрамын өткөрүү.

1-11-класс

октябрь

Мектеп администрациясы

 

 

Класс жетекчилердин планы

 

10.               

Сабактардан І чейрек үчүн контролдук иштерди алуу. І чейректин жыйынтыгы , окуучулардын билим сапатынын мониторингин чыгаруу

октябрь

окуу бөлум башчылары

Пед кенешмеде

Окуучулар дын текшерүү иштери, дил баяндары, тесттери , маалымат-тар

Пед кенешмеде жыйынтыгы чыгарылат.

11.               

Китепканадагы иш-чара “Биздин сүйүктүү акындар” 5-8-класс

октябрь

Китепканачы

Метод кеңешмеде

 

 

12.               

Китеп сүйүүчүлөр күнү. Кыргыз макал-лакаптарын, чечен айтышуу, каада-салт, кол өнөрчүлүк, улуттук оюндар боюнча сынак өткөрүү.

Күзгү каникул убагында

Китепканачы. Дене тарбия мугалими, кыргыз тилчилер.

Метод кеңешмеде

 

 

13.               

Мектеп ичиндеги олимпиаданы өткөрүү

15-25 ноябрь

мектеп администрациясы, предмет мугалимдер

Директор аладындагы кенешмеде

Олимпиадалык тапшырмалар

Окуучулардын билим сапаты текшерилет, райондук олимпиадага катышуучу окуучулар аныкталат.

14.               

Сапатуу билим берүүдө интернет булагынан алынган маалыматтарды сабактарда колдонуу

дайыма

мугалимдер

 

Маалыматтар

Жанылыктар

ж.б.

 

15.               

Башталгыч класстардын декадасын өткөрүү

1-4-класс

ноябрь

Мектеп админи

Метод бирикме

Педагогикалык кеңешме

Текшерүү иши, окуу техникасы

Башталгыч класстардын билим сапаты текшерилип,жыйынтыгы чыгарылат

16.               

Кыргыз тили жана адабияты сабактары боюнча жумалык өткөрүү 5 – 11-класстар.

ноябрь

Мектеп админи

Метод бирикме

Педагогикалык кеңешме

Дил баяндар, жат жазуу дептерлери.

5-11-класстардын билим сапаты текшерилип,жыйынтыгы чыгарылат

17.               

Окуучулардын күндөлүк, жазуу дептерлери, тесттик , текшерүү,дил баян дептерлеринин текшерилиши жана абалы.

Ноябрь

Мектеп администрациясы

Бокошева Ж.

Касмалиева Г.

ОмороваГ

Пед. Кенешмеде

Дневниктер

жазуу дептерлери

Окуучулардын жазуу дептерлеринин абалы каралат.

18.               

Ата-энелер чогулушун өткөрүү. I чейректин жыйынтыгы

ноябрь

Мектеп администрациясы

 

Ата-энелерге тренингдерди өткөрүү.

Окуучулардын сабакка келүүсү, формалары.

19.               

Окуучулардын райондук олимпиадага даярдоо жана катышуу, райондук олимпиаданы жыйынтыгы чыгаруу

декабрь

Мектеп адмниистрациясы,

мугалимдер

Пед.    Кенешме

жыйынтыктары жонундогу

маалымат

Окуучулардын билим сапагы аныкталат,

20.               

“Манас” эпосу, Чыңгыз Айтматов жана тил аттуу илимий конференция, тегерек стол, дил баяндарды жазуу жана драмалаштырылган кружокторду өткөрүү.

декабрь

Мектеп адмниистрациясы,

кыргыз тилчи мугалимдер

Метод бирикме

Докладдар, рефераттар, иш-чаралардын иштелмелери

Окуучулардын билим сапаты аныкталат.

21.               

Класстык журналдардын сапатын текшерүү. 1-11-класс

декабрь

Мектеп администрациясы

Метод советте

 

 

22.               

1.  Табигый-математикалык топтун декадасы.

2.  Чыгармачылык менен иштеген мугалимдердин ачык сабактары жүргүзүлөт.

3.  Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуунун абалы, сабактарга анализ жүргүзүү.

4.  Класстык журналдардын сапатын текшерүү.

5.  5-6-класстарда орус тили сабагынын берилиш абалы, жазуу иштерин кароо.

декабрь

Мектеп админи

Метод бирикме

Пед.кеңеш

меде. Метод совет.

Ачык сабактар

 

23.               

Дневниктердин абалы жана окуу куралдарынын сакталышы

декабрь

 

китепканачы

Метод кенешмеде

Дневниктер, окуу китептери

текшерилет

24.               

Класстар арасында СПИД оорусуна карата класстык сааттарды өткөрүү.

Декабрь

класс жетекчилер

 

Дидактикалык материалдар

Класстык мелдеш сааттар өткөрүлдү

25.               

“Тарых жана маданият” жылына карата иш чаралардын жыйынтыгын чыгаруу

Декабрь

 организаиор

 

Дубал газеталар

Класстар арасында жүргүзүлүшү

26.               

І жарым жылдыктын жыйынтыгы,

ІІ жарым жылдыкка милдеттер

30-декабрь

Мектеп администрациясы

 

пед.кенешмеде

Маалымат, мониторингдер

мугалимдердин отчету

1-жарым жылдыктын жыйынтыгы чыгарылат.

27.               

“Эң мыкты китеп окурманы” (конкурс). Түгөлбай Сыдыкбеков жана кыргыз тили аттуу илимий конференция өткөрүү. “Манас” айтуу боюнча сынактарды өткөрүү.

Спорттук оюндар.

Каникул убагында

Китепканачы

Дене тарбия мугалими

Метод бирикме

Докладдар, рефераттар. Сынак.

 

28.               

Окуучулардын өздук делолорун текшерүү, мугалимдердин жарым жыл ичинде жазган күндөлүк пландарды текшерүү.

5-10 январь

Окуу болүм башчысы

 

Метод  кенешмеде

Өздүк делолор

Класстык, окуучулардын өздук делолору текшерилет, күндөлүк пландар жыйынтыкталат

29.               

Класс кабинеттеринин абалы. Баардык предметтик кабинеттеринин ичин жаңыртып толуктоо иштеринин презентациясы

Жыл ичинде

Метод бирикмелердин жетекчилери

кабинет башчылар

Метод бирикмеде

Спонсорлор, ата-энелер,камкордук кенешинин өкүлдөрү

Окуучулар үчүн шакшы шарт түзүлөт.Ар кандай маалымат булактары пайда болот.

30.               

Башталгыч класстардын ичинен 1- класстардын окуу техникасы, каллиграфиясы текшерилет. Административдик текшерүү

Январь

3-4-жумасы

Усулдук бирикменин башчылары

 

Усулдук бирикмеде

Ачык сабактар

Окуучулардын сүйлөө речи, окуу техникасы, каллиграфиясы жазуу иштери аныкталат

31.               

Англис, орус тили жана адабияты сабактары боюнча декада.

Январь

 

Педагогикалык кенешмеде

 

Окуучулардын билим денгээли , сабактардын берилиши, жазуу иштери аныкталат

32.               

Талантуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу

ХХ1- кылымдын интеллектуалы кароо сынагын өткөрүү жана райондук сынакка катышуу

февраль

Мектеп администрациясы жана физика мугалими .

 

Метод кенешмеде

Моделдер,

проектилер.

Рефераттар,

Докладдар

 

таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү аныкталат.

Окуучулардын илимий коому пайда болот

33.               

Биология, география, тарых, экономика предметтеринин декадасы

февраль

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

Пед.  Кенешмеде

 

Окуучулардын билим денгээли , сабактардын берилиши

аныкталат

34.               

1.  Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо.

2.  5-6-класстарда окуу техникасын жана жазуу иштерин текшерүү, жыйынтык чыгаруу.

3.  Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруудагы мугалимдердин иш-чаралары.

февраль

кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият мугалимдери.

Метод советте

Адабий китептер.

Жомоктор, Манас эпосу

таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү аныкталат.

 

35.               

1-4 класстар арасында “Китеп биздин дүйнө” фестивалын өткөрүү

март

 

Метод кеңешмеде

 

 

36.               

Эстетикалык багыттагы сабактардын берилиши декада (музыка, сүрөт, технология, дене тарбия, турмуш тиричилик 1-6-класс, Н.В.П.).

март

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

усулдук бирикмеде

окуучулардын колунан жаралган көргозмөлөр

таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү аныкталат

37.               

Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана

адабият,математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин  абалы.

март

Мектеп администрациясы жана

Мугалимдер

 

Метод кенешмеде

Экзамендик материалдар

 

38.               

9 жана 11-класстарда экзамен берилүүчү сабактардан административдик текшерүү

март

 

дир. Алд. Кенешмеде

тесттер

текшерүу иштер

дил баяндар

Экзаменге даярдыгы текшерилет

39.               

Ырдайлы кыргыз ырларын, сүйлөйлү кыргыз тилинде, комузда кол ойнотуу, жаңы төрөлгөн балдарга ысым берүү жөрөлгөлөрүн өткөрүү.

Жазгы каникул учурунда

 

 

 

 

40.               

ІІІ чейректин жыйынтыгын чыгаруу, окуучулардын билим сапатынын мониторингин талкулоо

апрель

 

педаг. Кенешмеде

отчеттор

 

41.               

Экология жумалыгын өткөрүү

апрель

Биология мугалимдери

 

 

 

42.               

1.  Окуучулар арасында “Мыкты окуучу-2020” кароо сынагын жарыялоо. Жобосун иштеп чыгуу.

2.  Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият, математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин абалы.

3.  Башталгыч класстарында таза жазуу иштери боюнча дептерлердин абалын текшерүү.

апрель

Мектеп администрациясы.

 

Метод советте

Жобо

 

43.               

“Бүгункү дүйнө, ага болгон менин көз карашым” аттуу гуманитардык багыттагы предметтер боюнча

илимий конференция өткөрүү

апрель

4-жумасы

Мектеп директору

ММ жетекчилери

МК нын

жетекчилери

Метод советте

АТМ тажрыйбалары, Китепкана

9-11 класстарда таанып билүунун жаны формасын өздөштүрүшөт.окуучулардын ишмердүүлүгү негизделет.

 

44.               

Жыйынтыктоо аттестациясына жана көчүрүү экзамендерине даярдыктарды корүү, ата-энелер чогулушун өткөрүү

май

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

Директор алдындагы кенешмеде

Жобо окуу жылын аяктоо боюнча

Жыйынтыктоо аттестациясына жана көчүрүү экзамендерине даярдыктарды корүү

45.               

Класстан класска көчүрүү экзамендерин өткөрүү

25-30 май

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

пед кенешмеде

Типтүү билеттер

жат жазуунун текстери , текшерүу иштер

класстан класска көчүрүлөт

46.               

Мектепте усулдук бирикмелердин , метод кенештин иштерин жыйынтыктоо кенешмелерин өткөрүү. Жаны окуу жылына карата милдеттерди иштеп чыгуу

май

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

метод совет

усулдук бирикмелерде

мониторинг.

Анализ

Жылдын жыйынтыгы чыгарылат.

47.               

Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын уюштуруу жана өткөрүү.

Окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу

июнь

Мектеп администрациясы жана мугалимдер

 

пед.кенешмеде

типтүү билеттер
 дил баяндар, экзамендик материалдар.анализ

Окуу жылынын  Жыйынтыгы чыгарылат

48.               

9 жана 11-классты ийгиликтүү аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн орто

билими жана негизизги орто билими жөнүндөгү документтерин берүү салтанатын өткөрүү

июнь

Мектеп администрациясы жана

мугалимдер

 

Пед кенешмеде.

Орто билими жонундогу

документтер

аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн орто билими жана

негизги орто билими жөнүндөгү документтерин берилет. Мектепт и аякташат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-милдет

Мугалимдердин тажрыйбаларын  жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу. Мугалимдерге  усулдук жардамдарды уюштуруу

 

1.     

Мугалимдерге методикалык жардам бере турган  усулдук кенешменин мучолорун, методикалык бирикмелердин мучөлөрун менен чогулуш өткөрүү. Аларды директордун буйругу менен бекитүү

Сентябрь

1-жумасы

Окуу тарбия иши боюнча дир.орун басары

 

Метод бирикмелердин жетекчилери, Устат денгээлдиндеги мугалимдер

 

Директордун буйругу менен бекитилген команданын составы жогорку компетенттүүлүккө ээ болот.

2.     

Алдынкы тажрыйба мектебин уюштуруу жана жетекчисин бекитүү.

 

Сентябрь

1-жума

Окуу тарбия иши боюнча дир.орун басары

 

 

 

 

3.     

Мектеп ичинде биология жана география сабактарынын ѳтүлүшү боюнча насаатчы мугалимдердин иш тажрыйбасын жайылтуу, жаш мугалимдерге жардам берүү

сентябрь –апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү.. Насаатчы мугалим

Метод

кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 Мугалимдер өз кесиптешинин сабактарында пикир алмашышыт

4.     

Башталгыч класстар арасында окуучулардын окуу ишмердигинин уюштурууда  умтулууну

 ( мотивацияны) ар кандай калыптануусуна ѳбѳлгѳ түзүү

Сентябрь-апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү.

Метод

кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 Мугалимдер өз кесиптешинин сабактарында пикир алмашышат

5.     

“Бирге окуйбуз” долбоору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       боюнча семинарларды уюштуруу жана райондук масштабдагы семинарларга катышуу

сентябрь  октярбь

 Мугалимдер,

Окуу бөлүм башчысы.

Метод бирикмелерде

талкууланат

Долбоор боюнча иш жүргүзүү

Иш кагаздарынын кыйынчылыктарын талкулоо, аларды чечүү жолдору

6.     

Метод кенештин ишин презентециялоо

(жаш мугалимдерге жардам берүү, насаатчы мугалимдерди бекитүү).

Октябрь

Метод кенештин жетекчиси.

Метод советте

мектептин инновациялык тажрыйбасынын анализи МК нын ишинин планы

МК кандай усулдук жардам берет мугалимдерге маалым болот.

7.     

Мугалимдердин билимин жогорулатуу боюнча перспективалык планды иштеп чыгуу.

 Дайыма

мектеп директору

 

 

Курстар

ОИУУ

КАО

Курстардан өз билимдери жогорулатышат.

8.     

ОИУУга КАОго курстарга баруусун уюштуруу

 

 

 

 

 

9.     

Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуу, анализ берүү

дайыма

мектеп директору

М.Б-жетекчилери

Насаатчылар

метод советте

Ачык сабактар, Устат мугалимдердин портфолиосу

Жаш мугалимдерге жардам  берилет.

10. 

Фундаменталдык сабактардын мугалимдери үчүн формативдик баалоо боюнча  2 мини-тренинг өткөрүү, аны сабактарда пайдалануу

жарым жылдыкта бир жолу

Мектеп администрация, МК жетекчиси

Ф.Б. боюнча мектеп тренерлери

Метод советте

ФБ боюнча метоидкалык колдонмолор

ФБ боюнча мектеп ичиндеги тренерлер.

Мугалимдердин жетишкендигин байкоо жүргүзүлөт

11. 

Райондук , областтык масштабдагы усулдук семинарларга катышуу

дайыма

мугалимдер

мектеп администрациясы

метод бирикмелерде

 

 

12. 

Мектеп ичинде “Жылдын мугалими кароо сынагын жарыялоо жана өткөрүү,райондук, областтык кароо сынактарга катыштыруу

март

апрель

май

 

 

 

 

13. 

Мектеп ичинде кыргыз тили жана адабияты мугалими Мендебаева Фериденин иш тажрыйбасын жайылтуу  менен жаш мугалимдерге жардам берүү

сентябрь –апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү..

Метод

кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 Мугалимдер өз кесиптешинин сабактарында пикир алмашышыт

14. 

Мектеп ичинде мугалимдерди аттестациядан өткөрүү

Жыл ичинде

 

 

 

 

15. 

Мугалимдердин компьютердик технология сабаттулугу менен иш алып баруу, интернет байланышы менен усулдук маалыматтарды топтоо жана колдонуу

Ар дайым

 

 

Изденип иштөө

Өз билимин жогорулатуу

16. 

Мектеп ичинде математика  жана физика мугалимдери  окуучулар арасында кайтарым байланыш аркылуу максатка жетүү үчүн иш  чараларды алып баруусу М:

--- оозеки жооптор

---- математикалык диктант

----практикалык иш

----текшерүү иш

----партфол

----- долбоорлор

-----ѳз алдынча иштѳѳ

сентябрь –апрель

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү..

Метод кенешмеде

Устат денгээлиндеги мугалимдер, устат мугалимдин портфолиосу

 Мугалимдер өз кесиптешинин сабактарында пикир алмашышыт

17. 

Мектепке чейинки “0”-класс билим берүү. Баланы мектепке жана  турмушка баштапкы даярдоо жана чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, окуучуларды калыптандыруу максатында туура тарбиялоо, окутууга иш-чараларды иштеп чыгуу.

жыл ичинде

Окуу бөлүм башчысы

 

 

 

 

  

 

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө же 

А) Улуттардын ажырагыс биримдиги.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүчу натыйжалар

1.     

Мектепте “Тарых жана маданият” жылына карата тарбиялык сааттарды өткөрүү

3-сентябрь

кл.жетекчилер

мектеп админист- рациясы

Усулдук бирикмелерде

Класстык сааттардын иштелмелери

Көрсөтмөлүү сабак өтүү.

2.     

Карылар күнүн өткөрүү

октябрь

Класс жетекчилер, тимурчулар командасы

Өндүрүштүк бирикмеде

шаймандар

Жардамга муктаж карыларга жардам көрсөтүлөт

3.     

Жаңы Жыл дүйнө элдеринде

Декабрь

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк бирикмеде

Балаты, майрамдын программасы

Окуучулар менен Жаңы Жылдык кече өткөрүлөт.

4.     

Мекеним Кыргызстан. Мекенди коргоо боюнча ачык сааттар

Февраль

1-11-класстар

Класс жетекчилер бирикмесинде

Ачык сааттар, сценарийлер

Мекенин коргоого үйрөнүшөт.

5.     

«НООРУЗ – 2017»

март

1-11-класстар

Класс жетекчилер бирикмесинде

Концерттик программа

Нооруз майрамы өткөрүлөт.

 

 

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин

каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү».

 

2-багыт. Улуттар аралык достук жана кызматташтык..

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүчу натыйжалар

1

“Ар кайсы улуттун өзгөчөлугү”

мектеп ичинде ар кайсы улуттун фестивалын өткөрүү. Улуттардын бийлерине, ырларына  кароо сынак жарыялоо

март

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары 

кл жетекчилер

Класс жетекчилер бирикмесинде.

Ар улуттун ырлары, бийлери.

Ар улуттун ырлары, бийлерин үйрөнүшөт.

2

“Менин өлкөм- көп улуттуу өлкө” ачык тарбиялык сааттарды өткөрүү

март

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары

кл жетекчилер

Класс жетекчилер бирикмесинде.

Ачык сабактардын сценарийи.

Улуттардын каада-салттары, маданияты менен таанышат.

3

“Кыргызстандын мамлекеттер арасындагы  кызматташтыгы жана достугу”    9-11 класстын окуучулары менен  диспут сабактарын өткөрүү

апрель

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

 

кл жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Сабактын планы, Интернеттен алынган маалыматтар.

Кыргызстандын башка өлкөлөр менен кызматташтыгын билишет.

 

 

Улуттук ар-намыс жана атуулдук.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүлүүчү натыйжалар

1.     

“Эне тилди билүү- атуулдук милдет” Кыргыз тилим-ыйык тил”  класстык сааттар.

сентябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары   

кыргыз тили мугалимдери

Класс жетекчилер бирикмесинде

Класстык сааттардын пландары

Кыргыз тилин баалоого, барктоого үйрөнүшөт.

2.     

“Эл эмгектен эскерет” класстык саат.

октябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары   

 Класс жетекчилер

 

ДАК

Стенддер, дилбаянда, көркөм чыгармалар, кечелердин сценарийлери.

Ысык-Көл районунун тарыхын, баатырларынын баянын билишет.

3.     

Окуучуларга жана ата-энелерге “Балдар жөнүңдөгү Конвенция”  темасында семинар өткөрүү.   .Мен өз милдетимди билеминби? Дебат оюну

ноябрь

Класс жетекчилер

Класс жетекчилер бирикмесинде

Конвенциянын статьялары, семинардын докладдары.

Балдар өз укугун билишет.

4.     

Жусуп Абдрахмановдун туулган күнү

декабрь

 кл.жетекчилер

 

Класс жетекчилер бирикмесинде

Дил баяндар, ырлар, макал-лакаптар.

Мекенин сүйүүгө үйрөнүшөт.

5.     

Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо

февраль

кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият мугалимдери.

Класс жетекчилер бирикмесинде

Адабий китептер, жомоктор.

Таланттуулугу, жөндүмдүүлүгү аныкталат

6.     

Манас жумалыгын өткөрүү

1-7 класстарда

апрель

 

ДАК

Манас эпосу

Манас эпосун билишет, аткарышат, баалашат.

7.     

“Мен КР атуулумун””Кыргыз Республикасынын Конституциясы-негизги  мыйзам”  Дебат сабактары 9-11 класттардын окуучулары менен.

май

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары . Адам жана коом сабагы мугалими  

Усулдук кеңеште

КР Конституциясы, тарбиялык сабактардын пландары.

Конституция менен таанышат, аны талкуулашат. Атуулдук милдетин аткарышат.

8.     

Ата-Мекендин баа жеткис байлыктарын сезимталдык мамиле кылууну калыптандыруу иштерин жүргүзүү.

Жыл бою

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары   

 Класс жетекчилер

 

Өндүрүштүк кеңешмеде

Иш-чаралардын пландары

Ата-Мекендин байлыктарын баалоону үйрөнүшөт

 

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү».

 

Б) Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын-алуу иш-чаралары..

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүчу натыйжалар

1

“Риск” группасындагы окуучуларды тактоо .Аларга карточкаларды ачуу иштерин жургүзүү.мугалимдерди бекитуу.

сентябрь

Социалдык педагог

ДАК.

Карточкалар, пландар.

«Риск группасындагы окуучулар менен иш жүрөт.

2

Кылмыштуулукту алдын алуу кенешинин курамынын ишин жандандыруу

сентябрь

Социалдык педагог

ДАК.

Планы, тизмеси.

Кылмыштуулукту алдын-алуу кеңешинин курамы түзүлөт.

3

Балдарды мектепте жол кырсыгынан сактоо максатында жол журүү эрежелерин түшүндүрүү

дайыма

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер кеңешмесинде.

Доклад, аңгемелер, иштелмелер.

Жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөнүшөт.

4

Тентек, же ар кандай адепсиз ишке жөндөмдүү , сабакты көп калтырган окуучулар менен иш алып баруу.Уйлоруно рейддерди жургузуу .Ата-энелери менен иш алып баруу

дайыма

Администрация, Социалдык педагог, Класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Рейд жүргүзүү графиги.

Микрорайондор боюнча рейд жүргүзүлөт

5

Мектеп окуучуларынын арасында налог салуу зомбулугун болтурбоо жана аны алдын алуу иштери

октябрь

жыл бою

Администрация, Социалдык педагог, Класс жетекчилер.

ДАК.

Чогулуш токтомдору

Дебат сабактар өткөрүлөт.

6

Кылмыштуулукту алдын алуу максатында окуучулардын үйлөрүнө кечки рейддерди уюштуруу. Ата-энелер комитети, ИНД кызматкерлери менен бирдикте

дайыма

Администрация, Социалдык педагог, Класс жетекчилер.

ДАК.

Рейд жүргүзүү графиги.

Микрорайондор боюнча рейд жүргүзүлөт

7

Кыздар арасындагы болуп жаткан кылмыштуулуктар жөнүндө “Кыз адеби кымбат”  ФАП кызматкерлери менен бирдикте   9-11 кл. арасында

дайыма

Социалдык педагог, Энелер кеңеши.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Доклад, лекция.

Кыздарды тарбиялоо иштери жүргүзүлөт.

8

Кылмыштуулукту алдын алуу максатында “Риск” группасындагы окуучуларды Чолпон-Ата шаарындагы  ОВД нын убактылуу камак жайына экскурсия уюштуруу

февраль

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары, социалдык педагог.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Экскурсия.

Убактылуу камак жайы көрсөтүлөт.

9

Мектеп рэкетинине жол жок” деген темада Диспут сабагын откоруу

февраль

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер кеңешмесинде.

Докладдар, иштелмелер.

Рэкетчиликке жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери.

10

Алкоголь жана наркоманиянын зыяндуулугу. Нарколог врачы менен жолугушууну уюштуруу. Ангемелешүү.9-11 класстын

март

Социалдык педагог, ФАП кызматкери.

ДАК.

Докладдар, лекциялар, сүрөттөр.

Наркомания жана алкоголдук ичимдиктердин зыяндуулугуг жөнүндө түшүнүк алышат.

11

Маданий массалык спорттук иш чаралар аркалуу “Кылмыштуулукту болтурбайбыз” ураанынын алдында “Мыкты спорттук класс”,  9-11 класстарда “Мен жана менин ата-энем” 1-4 класстарда 

апрель

Социалдык педагог, дене тарбия мугалими, класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Түрдүү спорттук оюндар, мелдештер.

Спорттук оюндар уюштурулат, сергек жашоого көнүктүрүлөт.

12

Суицид боюнча окуучулар арасында түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүү

Жыл ичинде

Социалдык педагог

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Докладдар, лекциялар, сүрөттөр.

 

13

Терроризм

Жыл ичинде

Социалдык педагог

 

Докладдар, лекциялар, сүрөттөр.

 

 

Тарбия берүү.

«Окуучуларды нравалык маданиятка, патриоттуулукка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү».

 

В) Кыздар менен иш алып баруу.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүчу натыйжалар

1

“Кызгалдак” кыздар клубун уюштуруу жана иш чара кабыл алуу

сентябрь

Кыздар уюму, Энелер коому.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Иш планы, токтомдор.

«Кызгалдак» кыздар уюумунун планы түзүлөт.

2

“Кыздар жана энелер” чогулушу

ноябрь

апрель

Кыздар уюму, Энелер коому.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Токтомдор.

Учурдагы маселелер чечилет.

3

“Сүйүү жашоонун мааниси”, Эрте жашта турмуш куруунун кесепети. Кыздыр арасында дебат. Энелер жана медицина кызматкерелери, ИДН кызматкери.

декабрь

Энелер коому. ФАП жана Ж.Ө.И. кызматкерлери.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Сабактардын иштелмелери, лекциялар, докладдар.

. ФАП жана Ж.Ө.И. кызматкерлери менен бирдикте укуктук, медициналык маалымат берилет.

4

“Мен келечектеги энемин” дил баяндардын конкурсу. 10-11 класстарда кыздар арасында

январь

Кыздар уюуму, Класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Дил баяндар.

Кыздар келечекке тарбияланат.

5

“Жакшы кыз жакадагы Кундуз” сулуулук кароо сынагы Энелери менен бирдикте

март

Кыздар уюму, Энелер коому.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Викториналар, кароо сынактын жобосу.

Кароо сынак өткөрүлөт, сулуулукка тарбияланат.

  

 

Арыбас мээнет,  өнөр-билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу.    

 (билим алууга , эмгектенүүгө тарбиялоо).

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүлүүчү натыйжалар

1.

Таланттуу окуучулардын илимий коомун уюштуруу, планын иштеп чыгуу.

сентябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кл жетекчилер

 Директор алдындагы кенешмеде.

 

 

2.

“Ар бир кесип ардактуу” класстык сааттарды өткөрүү

Ноябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кл жетекчилер

Кл. жет. бирикмесинде

 

 

3.

Жаны Жылдык “Балаты “ майрамына  карата кооз оюнчуктардын  кароо сынагы жарыялоо. Балаты майрамын өткөрүү

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кл жетекчилер

Өндуруштук кенешмеде

Эмгек сабактарында , ко өнөрчулук кружокторунда окуучулардын кол эмгектери пайда болот

Балаты майрамы өткөрүлөт

4.

Балдар чыгармачылыгы боюнча көргөзмө уюштуру (Кол өнөрчүлүк боюнча)

февраль

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кол эмгек мугалимдери

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

5.

Мектепте тазалык кундөрүн өткөрүү. 6-к үн сайын

жыл ичинде

 

 

 

 

6.

Эр эмгегин жер жебейт” Тегерек стол 9-11 класстар үчүн

март

 

 

 

 

  

4-милдет.

 Ата-Энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкечилигин арттыруу.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүчу натыйжалар

1.     

Жалпы мектептин Ата-энелеринин чогулушу.айыл өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн катышуусу.Ата-энелер кенешин түзүү.Планын жаны окуу жылына бекитуу. Бир жылдык отчету.

сентябрь

май

Администрация, ата-энелер, класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Иш план, токтом, отчёт.

Ата-энелер чогулушу өткөрүлөт, жаңы курам түзүлөт, иш пландар бекитилет.

2.     

Ата-энелер менен  үч тараптуу келишимдерди түзүү

сентябрь

Администрация, класс жетекчилер.

ДАК.

Келишим.

Келишимдер түзүлөт, ар бир тараптын укуктары, милдеттери тааныштырылат.

3.     

Ата-энелер үчүн ачык эшик     күндөрүн жарыялоо

февраль

Администрация, класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Сабактардын планы, галерея.

Ата-энелер балдарынын билим деңгээли, мектептин жашоосу менен таанышат.

4.     

Ата-энелер менен бирдикте спорттук иш чараларды аткаруу жана демөөрчүлүк кылуу.

апрель

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары, дене тарбия мугалими.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Иш чаранын планы, спорттук шаймандар.

Спорттук иш чарага ата-энелер катышат

5.     

Учурдагы иштер боюнча жалпы ата-энелер чогулушу. Мектептин ремонт иштерине акча чогултуу жагы каралсын.

май

Администрация, класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Токтомдор

Жыл жыйынтыгы чыгарылат, ремонт иштери талкууланат, токтом кабыл алынат.

 

 

5-милдет

Гумандуулук , айкөлдүк, кечиримдүүлүк

  (нравалык тарбия берүү, толеранттуулукка тарбиялоо).

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүлүүчү натыйжалар

1.

Тимурчулар командасынын составын тузүү, планын иштеп чыгуу

сентябрь

Мектеп администрациясы

 

 

 

2.

Томолой ,жарым жартылай, соц жетимдер менен иш алапы баруу, жашоо шартын иликтөө

сентябрь

 

 

 

 

3.

Улуу ата-мекендик согуштун катышуучуларына жакындан жардам берүү, аларды шефке алуу

дайыма

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кл.жетекчилери

 

 

 

4.

1-октябрь “Карылар күнү” кары адамдар менен жогушууларды өткөрүү. “Кадырман карыларым” тегерек стол уюштуруу

октябрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

кл.жетекчилери

 

 

 

5.

Аз камсыз болгон үй бүлөөлөргө жардам .”Кайрымдуулук акциясын өткөрүү”

сентябрь-октябрь

Социалдык педагог

ДАК

Тизмелер аныкталат, пландар.

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүлөт.

6.

Эл аралык СПИДке каршы күнунө карата “СПИД коркунучтуу дарт”

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

Класс жетекчилер бирикмесинде

Дил баяндар, дубал газеталар, тегерек стол, оюндар.

СПИД жөнүндө маалымат алышат, сактануу жолдорун билишет.

7.

“Таза суудай бол баарын жууп кетирген” Диспут. 9-11 кл

январь

кл.жетекчилери

Класс жетекчилер бирикмесинде

Дил баяндар, дубал газеталар, тегерек стол, оюндар.

Адептик тарбия берилет.

8.

“Жакшы кыз жакадагы Кундуз” сулуулук кароо сынагы. Аялдардын Эл аралык күнүнө карата “Акыл Карачач” кыздар конкурсу

 (8-11-класстар)

Мамлекеттик Гендердик программасы боюнча “Азыркы кездеги аялдардын коомдогу орду” тарбиялык сааттар.

(10-11- класстар)

“Менин сүйүктүү апам” сүрөттөр конкурсу (3-8-7-кл)

Апа, эже, энелерге арналган майрамдык концерт

 

март

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары    

Класс жетекчилер бирикмесинде

Дил баяндар, дубал газеталар, тегерек стол, оюндар.

Адептик тарбия берилет, сулуулар сынагынын жыйынтыгы чыгарылат, сүрөт галереясы уюштурулат.

 

 

6-милдет

Табият менен таттуу мамиледе болуу

  (жаратылышты сүйөө билүүгө жана аны коргоо).

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүлүүчү натыйжалар

1.

“Мураскер” кружогун уюштуруу, иш планын иштеп чыгуу.

Сентябрь

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары .

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер бирикмесинде.

Иш пландар

Пландар бекилет, кружок түзүлөт.

2.

“Айлана-чөйрөнү тазалайбыз” тазалык акциясы 8-11-класстар

Сентябрь, апрель.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары .

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер бирикмесинде.

Эмгек шаймандары

Айлана-чөйрө тазаланат.

3.

Окуучуларды экскурсияга алып баруу 5-11-класстар.

Октябрь, май.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Өндүрүштүк бирикмеде.

Маршрут барактары

Айылдын табияты менен таанышат.

4.

5-11-класстар менен “Жер планетасы коркунучта” конференциясын өткөрүү.

Декабрь.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

ДАК

Докладдар

Экологиялык көйгөйлөр менен таанышат.

5.

“Мектеп жашыл бакча” акциясын өткөрүү (эки айлык).

Апрель, май.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер, завхоз.

ДАК

Көчөттөр, гүлдөрдүн уруктары.

Мектептин бакчасы жашылданат.

6.

Экологиялык тарбия берүү боюнча айлык. Дубал газеталарды чыгаруу. “Сен жашаган жердин жаратылышын билесиңби?”.

Апрель

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Дубал газеталар.

Галерея түзүлөт.

7.

1-4-класстарды “Мен жаратылышты сүйөмүн”, “Кызыл Китепке кирген өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү” сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу.

Апрель.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

 

Сүрөттөр.

Көргөзмө уюштурулат.

8.

Бүткүл дүйнөлүк туризм күнүнө карата “Өз крайыңдын салты, тарыхы менен тереңден таанышуу” музейлерге саякат.

Май.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

 

Экскурсия маршруту.

Балдар өз крайынын тарыхы жана салттары менен таанышат.

 

 

 

 

 

 

 

7-милдет.

Кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо

  (патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө тарбиялоо).

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Кутүүлүүчү натыйжалар

1.

Айыл өкмөтү менен бирге маданий массалык жана аскердик патриоттук иш чараларды  өткөрүү, патриоттук фильмдерди көргөзүү

Май

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Өндүрүштүк кеңешмеде.

Иш чаралардын пландары

Патриоттуулукка үйрөнүшөт.

2.

 Ата-Мекенди коргоочулар” күнүнө карата:

-“Мен Ата-Мекенимди сүйөм” сүрөттөр, плакаттар  конкурсу;

- “Мектеп мырзасы”

(8-11 класстар);

-Аскердик спорттук мелдештер (11кл)

Февраль.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер бирикмесинде

Сүрөттөр, дубал газеталар, спорттук иш-чаранаын пландары.

Сынактардын жыйынтыктары аныкталат.

3.

8-11  класстардын окуучуларынын арасында Зарница оюнун уюштуруу (мектеп ичинде)

Апрель.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер бирикмесинде

Оюндун пландары.

Шамдагалыкка үйрөнүшөт.

4.

-Жеңиш күнү” концерттик программа

(9-11 класстар)

-Аскердик –патриоттук фестиваль  “Согуш жылдардагы ырлар” конкурсу

 (5-11 класстар)

-“Баатыр солдат, сени менен сыймыктанабыз” салтанаттуу кече  (9-10- класстар)

“Эстелик” класстык сааттар

(1-11- класстар

Май.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер бирикмесинде

Ырлар класстык сааттардын пландары.

Мекенин сүйүүгө үйрөнүшөт.

5.

9май Жениш күнү! Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучулары менен жолугушууларды өткөрүү, Эстеликке гул коюу аземдери

Май.

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Класс жетекчилер.

Класс жетекчилер бирикмесинде

Жолугушуу кечесинин планы, гүлдөр.

Согуштун катышуучулары менен жолугушуу өткөрүлөт.

 

 

                                                                                                                                                           

 

«Бекитемин»

К.Маматов  атындагы

орто  мектебинин директору

___________________  Есенаманова А

«____» ____________2020

2020/2021-окуу жылына карата усулдук кеңештин планы

 

Мазмуну

 

Мөөнөтү

 

Жооптуулар. Ким аткарат

Эскертуу

1.      

1-кеңешме

1.2019/2020-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгын чыгаруу, жаңы окуу жылында окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча маселелерди кароо.

2.Окутууну сапаттуу башкаруу боюнча  мугалимдерге жалпы    маалымат берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

3.Метод бирикмелердин жетекчилерин бекитүү.

4.Жаш мугалимдерге журнал толтуруу, окуу пландарын жазуу, күндөлүк пландарды жазуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү.

5.Жаш мугалимдерге насаатчы мугалимдерди бекитүү.

сентябрь

Окуу бөлүм башчысы.

 

2.      

2-кеңешме

1.      Окуучулар менен инттелектуалдык марафонду өткөрүү, жыйынтыгын чыгаруу.

2.      Класстык журналдардын сапатын текшерүү, 1-11-класстар.

3.      Алдынкы тажрыйба мектебиндеги  мугалимдердин инновациялык технологиялар жөнүндө жаш мугалимдерге жардам берүүсү.

4.      Метод кенештин ишин презентациялоо.

5.      Райондук Олимпиадага даярдоо, таланттуу окуучулар менен иш жүргүзүү.

октябрь

 

Окуу бөлүм башчысы.

 

3.      

3-Кенешме

1.     Чыгармачылык менен иштеген мугалимдердин ачык сабактары жүргүзүлөт (жаш мугалимдерге жардам катары).

2.     Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуунун абалы, сабактарга анализ жүргүзүү.

3.      Предметтердин берилиш абалы, жазуу иштерин кароо.

декабрь

Окуу бөлүм башчысы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

4-кенешме

1.     Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо.

2.     5-6-класстарда окуу техникасын жана жазуу иштерин текшерүү, жыйынтык чыгаруу.

3.     Талантуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу.

 

 

январь-февраль

Окуу бөлүм башчысы.

 

5.      

5-кенешме

1.     Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият, орус тили жана адабият,математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин  абалы.

2.     Башталгыч класстарында таза жазуу иштери боюнча дептерлердин абалын текшерүү.

3.     Окуучулар арасында “Мыкты окуучу 2020” кароо сынагын жарыялоо. Жобосун иштеп чыгуу. “Мыкты окуучу – 2020” конкурсун өткөрүү.

4.     “Бүгункү дүйнө, ага болгон менин көз карашым” аттуу гуманитардык багыттагы предметтер боюнча илимий конференция өткөрүү.

март -апрель

Окуу бөлүм башчысы.

 

6.      

6-кенешме

 

1.Жыйынтыктоо кенешмесин  өткөрүү.

2.Мектепте усулдук бирикмелердин , метод кенештин иштерин жыйынтыктоо кенешмесин өткөрүү, талкуу жүргүзүү. Жаны окуу жылына карата милдеттерди иштеп чыгуу.

3.Ар кандай маселелер

 май.

Окуу бөлүм башчысы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бекитемин»

К,Маматов  атындагы

орто  мектебинин директору

___________________ Есенаманова А

«____» ____________2020

 

2020-2021-окуу жылына карата педагогикалык кенештин иш планы

 

Мазмуну

 

Мөөнөтү

 

 Жооптуулар.

 Ким аткарат.

Эскертуу

1-кенешме

 1. 2019-2020-окуу жылында аткарылган иштердин анализи, жаны окуу жылындагы милдеттер.
 2. 2020-2021- окуу жылына иш план бекитүү.
 3. Ар кандай маселелер

 30-август 2016-жыл

Мектеп администрациясы

 

2-кенешме

 1. 1.Кыргыз тили жана адабияты сабактары боюнча декада, декаданын жыйынтыгы, кыргыз тили “Мамлекеттик тил” айлыгын өткөрүү.
 2. Башталгыч класстардын декадасын өткөрүү, жыйынтыгын чыгаруу (окуу техникасы, жазуу иштери.
 3. І чейрек үчүн контролдук иштерди алуу, І чейректин жыйынтыгы, окуучулардын билим сапатына мониторинг чыгаруу.

 ноябрь

Метод бирикменин жетекчиси. Окуу бөлүм башчысы. Тарбия завуч. Предметтик мугалимдер.

 

3-кенешме

 1. Окуучулардын райондук Олимпиадага катышуусунун негизинде, райондук Олимпиаданын жыйынтыгын чыгаруу.
 2. Табигый-математикалык топтун декадасын өткөрүү (ачык сабактар, лабараториялык, текшерүү иштердин) жыйынтыгы чыгарылат. Окуучулардын дневник, жазуу дептерлери, тесттик , текшерүү, дил баян дептерлеринин текшерилиши жана абалы.
 3. ІІ чейректин жыйынтыгы. І жарым жылдыкта аткарылган иш чаралардын жыйынтыгын чыгаруу.

декабрь

Окуу бөлүм башчысы. Метод бирикменин жетекчиси, Тарбия завучу. Предметтик мугалимдер.

 

4 -кенешме

 1. Биология, тарых, экономика, география предметтеринин декадасы (сабактардын берилиши, жазуу иштери, лабараториялык иштер) каралат. Декаданын жыйынтыгын чыгаруу.
 2. 9-11-класстар ичинде экзамен берүүчү предметтерден админстративдик текшерүү иштери жүргүзүлөт (тесттер, текшерүү иштер, дил баяндар, окуучулардын экзаменге даярдыгы, билеттердин жазылышы).
 3. ІІІ чейректин жыйынтыгын чыгаруу, окуучулардын билим сапатынын мониторинги.

март-апрель

Окуу бөлүм башчысы. Метод бирикменин жетекчиси, Тарбия завучу.

Предметтик мугалимдер.

 

5-кенешме

 1. Класстан класска көчүрүү экзамендерин өткөрүүнүн абалы.
 2. Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын боюнча  бүтүрүүчүлөрдү жобо менен тааныштыруу жана ага киргизүү.
 3. ІV чейректин жана жылдык баалардын жыйынтыгын чыгаруу, мониторинг жүргүзүү.
 4. 2016-2017-окуу жылында аткарылган окуу тарбия ишинин  жыйынтыгы жөнүндө.
 5. Жаны окуу жылына даярдыктар, Кезектеги ремонт иштери жөнүндо

май.

Окуу бөлүм башчысы. Метод бирикменин жетекчиси, Тарбия завучу. Клаас жетекчилер, предметтик мугалимдер.

 

6-Кенешме

 1. Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын уюштуруу жана өткөрүүнүн абалы.
 2. 9 жана 11 классты ийгиликтүү аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн орто билими жана негизги орто билими жөнүндөгү документтерин берүү салтанатын өткөрүү

 

Окуу бөлүм башчысы. Метод бирикменин жетекчиси, Тарбия завучу.

 


 


Бекитемин

К.Маматов атындагы 

орто мектебинин директору

______________Есенаманова А

«_____»____________2020

 

«Ынтымак» гуманитардык

багыттагы усулдук бирикменин

иш планы.

             Иштелүүчү иштин мазмуну

Убагы

Ким аткарат

 

Кеңешме №1

1. 2019-2020-окуу жылына иштелген ишке      анализ берүү.

2. 2020-2021-окуу жылына карата усулдук    бирикменин иш планын түзүү.

3. Кыргыз тили мамлекеттик тили – жумалыгын өткөрүү.

4. Ар түрдүү.

С Е Н Т Я Б Р Ь

УСУЛДУК  БИРИКМЕНИН МҮЧӨЛӨРҮ

Кеңешме № 2.

1.    Окуу процессин аралыктан окутуу, онлайн формасында өтүү (доклад)

2.    Окуучуларды интеллектуалдык  марафонго даярдоо жана өткөрүү.

3.    Кыргыз тили жана адабияты, орус тили сабактары боюнча жумалык

4.    Дистанттык окутуунун биринчи  чейрек боюнча жыйынтыгы

     

О К Т Я Б Р Ь,

Н О Я Б Р Ь.


Усулдук бирикменин

мүчөлөрү.

Кеңешме № 3.

1.    Деңгээлдерге жараша жүргүзүлүүчү жазуу иштери жана аларга коюлуучу талаптар  (доклад).

2.     Олимпиада өткөрүү, анын жыйынтыгы.

3.     Предметтик декаданын жыйынтыгы жана анализи.

4.    Аалам алпы - Ч.Айтматов

 

 Д Е К А Б РЬ, Предметтик мугалимдер

Кеңешме № 4.

1.    Окуучулар бири-бирин баалоого үйрөтүү. (доклад).

2.    Окуучулардын арасында акын-жазуучулар, Манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо сынагын жарыялоо

3.    Таланттуу жана начар окуучулар менен         иштөөнүн абалы.

 

 

 

Я Н ВА Р Ь,  Ф Е В Р А Л Ь, 

М А Р Т.

     

Бирикменин мүчөлөү.

Кеңешме № 5.

1.    Эркин, чыгармачыл жат жазууларда кетирилген каталардын типтери, түрлөрү жана алардын мониторинг жүргүзүү жолдору  (доклад).

2.    Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты сабактары боюнча экзамендик жазуу иштеринин абалы.

3.    «Бүгүнкү дүйнө, ага болгон менин көз карашым» аттуу гуманитардык багыттагы предметтер боюнча илимий конференция өткөрүү.

4.    Ар түрдүү.

 

 

 

А П Р Е Л Ь,  М А Й.


Метод бирикменин мүчөлөрү.

Кеңешме № 6.

1.    2020-2021-окуу жылында аткарылган иштерди анализдөө, жыйынтыктоо.

2.    2021-2022- окуу жылына карата бирикменин планынын долбоорун түзүү.

 

И Ю Н Ь.

Усулдук бирикменин мүчөлөрү.

 

 

 

                 Окуу бөлүм башчысы:                                         Ногойбаева У

             

               Усулдук бирикмесинин жетекчиси: